Bordi Drejtues

Agna Leadership Academy drejtohet nga Bordi Drejtues, i cili përbëhet nga shtatë persona: kryetari, nënkryetari dhe pesë anëtarë. Anëtarët e Bordit Drejtues zgjidhen nga punonjësit e kompanisë që kontribuojnë në akademi, por edhe nga akademikë të fushave të ndryshme, qofshin këta vendas apo të huaj. Bordi Drejtues funksionon në bazë të rregullores së tij dhe mblidhet në periudha të rregullta kohore. Në përmbushje të funksioneve të tij, Bordi Drejtues miraton programet dhe kalendarin vjetor të aktiviteteve, i propozon Bordit Ekzekutiv të Agna Group buxhetin vjetor, emëron drejtorin e Agna Leadership Academy, etj.  Anëtarët aktual të Bordit Drejtues të Agna Leadership Academy, janë:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Show Buttons
Hide Buttons